menu

Regulamin serwisu

1. Zasady korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.princes.eu/pl (zwanego dalej „Serwisem”) przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Niniejszy regulamin, jak również Zasady dozwolonego korzystania z serwisu i Polityka prywatności są dostępne na stronach Serwisu w wersji możliwej do pobrania przez użytkownika. Użytkownik akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku braku akceptacji prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

2. Informacje o nas

Serwisem zarządza Princes Foods Besloten Vennotschap (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, w Warszawie, zarejestrowany w Polsce przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360133, mający siedzibę pod adresem: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, legitymujący się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 526-276-73-43 (zwany dalej „Princes”).

3. Dostęp do serwisu

Dostęp do Serwisu jest dozwolony tymczasowo, a Princes zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczy w Serwisie bez powiadomienia (patrz poniżej). Princes nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Serwis jest niedostępny w dowolnym momencie lub na dowolny okres.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć zarejestrowanym użytkownikom dostęp do niektórych części Serwisu lub jego całości.

Jeżeli użytkownik samodzielnie wybiera, bądź też w ramach procedur bezpieczeństwa otrzymuje, kod identyfikacyjny, hasło czy inne informacje, dane takie są poufne i zakazuje się ich ujawniania stronom trzecim. Princes zastrzega sobie prawo do dezaktywacji kodu lub hasła, zarówno wybranego przez użytkownika, jak i przydzielonego z góry, jeżeli w jej opinii użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień regulaminu.

Korzystanie z serwisu podlega Zasadom dozwolonego korzystania z Serwisu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie czynności niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik jest również zobowiązany poinformować wszystkie osoby korzystające z jego łącza internetowego w celu uzyskania dostępu do Serwisu o niniejszych warunkach i o obowiązku ich przestrzegania.

4. Prawa własności intelektualnej

Princes jest właścicielem licencji na prawa własności intelektualnej związane z treściami Serwisu, w tym publikowanymi w nim materiałami. Treści te chronione są na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Zakazuje się:

 • wprowadzania zmian do papierowych i cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakiejkolwiek formie;

 • wykorzystywania treści, w tym ilustracji, fotografii, sekwencji audio lub wideo i innych elementów grafiki, w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu;

 • wykorzystywania jakiejkolwiek treści zawartych w Serwisie w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody grupy Princes lub jej licencjodawców.

Należy zawsze respektować status Princes (oraz każdego innego zidentyfikowanego współtwórcy Serwisu) jako autora materiału zawartego w Serwisie.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części zawartych w Serwisie materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody grupy Princes lub jej licencjodawców.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części serwisu stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu uprawnia Princes do natychmiastowego odebrania użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu, a użytkownik może być zmuszony, w zależności od decyzji Princes, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

5. Poleganie na umieszczanych w serwisie informacjach

Komentarze i inne treści zamieszczane w Serwisie nie stanowią porad, na których można bezkrytycznie polegać. Niniejszym Princes zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z bezkrytycznego korzystania z takich treści przez użytkownika Serwisu lub osoby, którym udostępniono takowe treści.

6. Regularne zmiany w serwisie

Princes dąży do regularnego uaktualniania Serwisu i zastrzega sobie prawo do zmiany jego zawartości w dowolnej chwili. W razie potrzeby Princes może przerwać lub zablokować dostęp do Serwisu na czas nieokreślony. Wszelkie treści i materiały umieszczane w Serwisie mogą ulegać dezaktualizacji a Princes nie ma obowiązku ich aktualizować.

7. Odpowiedzialność prawna

Materiały wyświetlane w Serwisie są dostarczane bez żadnych warunków lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo Princes, inni członkowie naszej grupy spółek, stowarzyszone firmy Princes i/lub grupa Princes oraz osoby trzecie związane z Princes niniejszym wyraźnie wykluczają:

(a) wszystkie gwarancje i inne warunki, które stanowią inaczej według prawa lub na zasadzie słuszności.

(b) wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z Serwisem lub w związku z użytkowaniem, niemożnością użytkowania lub konsekwencjami użytkowania Serwisu, dowolnych witryn z nim powiązanych i wszelkich materiałów na nim opublikowanych, w szczególności:

 • utratę dochodów lub obrotów;

 • utratę działalności gospodarczej;

 • utratę zysków lub kontraktów;

 • utratę spodziewanych dochodów;

 • utratę danych;

 • utratę dobrego imienia;

 • stracony czas zarządzania lub czas biurowy; a także

 • jakiekolwiek inne straty lub szkody, bez względu na sposób powstania i to, czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia warunków umowy czy też innych przyczyn, nawet łatwych do przewidzenia.

Niniejsza klauzula nie wyklucza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, naszej odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji lub świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd w kwestiach zasadniczych, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Informacje o użytkowniku i jego odwiedzinach w serwisie

Princes przetwarza dane dotyczące użytkowników w zgodzie z wewnętrzną Polityką Prywatności. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i potwierdza prawdziwość danych podanych w Serwisie.

9. Zamieszczanie treści w serwisie

Korzystanie z funkcji umożliwiających zamieszczanie treści w Serwisie lub kontakt z innymi użytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że treści, które zamieszcza, zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wynikające z nieprawdziwości tego oświadczenia.

Treści zamieszczane w Serwisie nie są uważane za poufne a Princes jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi treściami w dowolnym celu. Princes ma również prawo ujawnić tożsamość użytkownika dowolnej osobie trzeciej, która twierdzi, że materiały umieszczone przez użytkownika w Serwisie stanowią naruszenie ich prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Princes nie ponosi odpowiedzialności, również wobec osób trzecich, za treść lub dokładność wszelkich materiałów opublikowanych przez każdego użytkownika Serwisu.

Princes zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub wpisów w Serwisie, jeśli zdaniem Princes taki materiał nie jest zgodny ze standardami treści określonymi w naszej akceptowalnej polityce użytkowania.

10. Przesyłanie wirusów, hakerstwo i inne wykroczenia

Niedozwolone jest niewłaściwe korzystanie z Serwisu przez świadome rozsyłanie wirusów, koni trojańskich, bomb logicznych, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, oprogramowania typu spyware lub adware, czy jakichkolwiek innych szkodliwych programów i kodów komputerowych mających na celu zakłócenie pracy dowolnego oprogramowania lub sprzętu. Zakazane są próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym jest umieszczony, a także do serwerów, komputerów czy baz danych połączonych z Serwisem. Niedozwolone są ataki typu DoS i DDoS.

Powyższe działania stanowią przestępstwo w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie takie przypadki mogą być zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a w ramach współpracy z nimi Princes może ujawnić informacje dotyczące użytkownika, który dopuścił się naruszenia. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, dostęp użytkownika do Serwisu zostanie natychmiast zablokowany.

Princes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu DDoS, wirusy lub inny szkodliwy technologicznie materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania z Serwisu lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w tym Serwisie czy na innej dowolnej stronie internetowej z nim powiązanej.

11. Zamieszczanie łączy do Serwisu

Użytkownik może zamieścić łącze odsyłające do strony głównej Serwisu, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie naruszy dobrego imienia Princes ani go nie nadużyje; niedozwolone jest jednak zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty lub zgody ze strony Princes, jeżeli takiej nie wyrażono.

Użytkownik nie może zamieścić łącza na stronie, której nie jest właścicielem.

Serwisu nie wolno umieszczać w ramkach w innych serwisach internetowych. Niedozwolone jest także zamieszczanie łączy do innych niż strona główna części Serwisu. Princes zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się łącze musi spełniać wszystkie standardy wymienione w Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu.

Użytkownicy pragnący wykorzystać treści zawarte w Serwisie do celów innych niż wyżej wymienione, proszeni są o kierowanie próśb za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12. Łącza zewnętrzne

Łącza odsyłające do innych serwisów internetowych i zasobów zarządzanych przez strony trzecie są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie lub za wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania.

13. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Regulamin podlega prawu polskiemu.

14. Znaki towarowe

PRINCES jest znakiem towarowym Princes, członka grupy Princes lub spółkę stowarzyszoną.

15. Zmiany

Princes może zmienić te warunki użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego przeglądania niniejszych warunków pod kątem wszelkich zmian, gdyż są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione przepisami lub komunikatami opublikowanymi w innym miejscu w tym Serwisie.

16. Wątpliwości użytkowników

Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące materiałów zamieszczanych w Serwisie należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dziękujemy za skorzystanie z Serwisu.


Zobacz też:
Zasady dozwolonego korzystania z Serwisu, zapoznaj się z polityką ochrony prywatności oraz informacjami o plikach cookie.